Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – odpowiadamy na najczęstsze pytania

Z roku na rok wzrasta liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich. Analizując dane zauważyć można, że dłużnicy są coraz bardziej świadomi przysługujących im praw i będąc w stanie niewypłacalności przestają biernie czekać na poprawę sytuacji. Nadal jednak upadłość konsumencka budzi wiele wątpliwości. Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu odpowiedzi na pytania, które dłużnicy najczęściej poszukują.

1. Czy prowadzenie przez komornika postępowania egzekucyjnego wyłącza możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Co dzieje się z prowadzonymi postępowaniami w przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej?

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe bez względu na to, czy wobec dłużnika są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz na jakim etapie się znajdują. Innymi słowy – prowadzone postępowanie egzekucyjne, bez względu na stopień jego zaawansowania, nie stanowi podstawy do oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co więcej, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez sąd wniosku dłużnika, z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a po uprawomocnieniu się postanowienia umorzeniu.

2. Do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Czy istnieje termin, w którym wniosek powinien być złożony?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć w sądzie upadłościowym, właściwym ze względu na miejsce zwykłego pobytu dłużnika. Należy pamiętać o załączeniu do wniosku dowodu uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 złotych. Co istotne, przepisy prawa nie określają terminu, w którym powinien być złożony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy jednak pamiętać o tym, że dłużnik musi posiadać status konsumenta, być niewypłacalny oraz co do zasady nie mogą wystąpić przesłanki negatywne, warunkujące oddalenie przez sąd złożonego wniosku.

3. Jak długo trwa postępowanie?

Ogłoszenie upadłości jest pierwszym etapem postępowania oddłużeniowego. Długość postępowania po ogłoszeniu upadłości może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat, w zależności od m.in. indywidualnej sytuacji prawnej oraz majątkowej dłużnika.

4. W którym momencie postępowania dochodzi do oddłużenia? Czy wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu?

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Co więcej, możliwe jest także umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli – gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Przepisy Prawa upadłościowego wyróżniają jednak zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu, są to m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym.

5. Czy wierzyciel może zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Wierzyciele nie są uczestnikami postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wierzyciel nie posiada uprawnienia do złożenia zażalenia na postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

6. Czy długi w ZUS oraz US podlegają umorzeniu?

Upadłość konsumencka to szansa na całkowite oddłużenie. Obejmuje długi o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym, z wyłączeniem zobowiązań niepodlegających umorzeniu. Zarówno zobowiązania wobec ZUS, jak i US, podlegają umorzeniu.

7. Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką w sytuacji, gdy posiada wyłącznie długi prywatne?

Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie może skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji, nawet jeśli posiada wyłącznie długi prywatne. Zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja byłego przedsiębiorcy. Nie tylko ma on możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale w ramach postępowania może dojść do umorzenia zarówno długów prywatnych, jak i wynikających z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej.

Pełne informacje na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć na stronie upadlosc-konsumencka.biz.pl.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – odpowiadamy na najczęstsze pytania
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *